Back

Arhiva Concursuri

ANUNT CONCURS - consilier clasa I, grad profesional debutant 23.11.2016

Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul din data de 23.11.2016

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 23.11.2016

 

Rezultat interviu concurs debutant 25.11.2016

Rezultatul final la concursul din 23 - 25.11.2016

 

Anunt concurs Consilier clasa I grad profesional superior Serviciul AAA 26.09.2016

Rezultatul final la concursul din data de 26.09.2016

Rezultat interviu concurs 26.09.2016

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 26.09.2016

Rezultatul selectiei dosarelor din data de 26.09.2016

Anunt - Preluare prin detasare post consilier contractual

 

REZULTATELE CONCURSULUI 24.05.2016

 

REZULTATELE CONCURSULUI 23.05.2016

 

ANUNT CONCURS CONSILIER SUPERIOR 24.05.2016

 

ANUNT CONCURS DEBUTANT 23.05.2016

 

REZULTATELE CONCURSULUI  07.04.2016

 

REZULTATUL INTERVIULUI DIN DATA DE 07.04.2016

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE DIN DATA DE 07.04.2016

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR  DIN  DATA  DE  07.04.2016

 

ANUNT CONCURS CONSILIER SUPERIOR 07.04.2016-11.04.2016

 

REZULTATELE CONCURSULUI din 21.03.2016

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE DIN DATA DE 10.03.2016

 

REZULTATUL SELECŢIEI dosarelor din data de 07.03.2016

 

ANUNT - CONCURS CONSILIER SUPERIOR DIN 10.03.2016

 

ANUNT - CONCURS PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL DIN 21.03.2016

 

ANUNT - REZULTATELE CONCURSULUI DIN 15.02.2016

 

ANUNT - REZULTAT INTERVIU DIN 15.02.2016

 

ANUNT - REZULTATUL PROBEI SCRISE DIN 15.02.2016

 

BORDEROU PREZENTA LUCRARE SCRISA - 15.02.2016

 

REZULTATUL SELECŢIEI dosarelor  din data de 09.02.2016 

 

REZULTATELE CONCURSULUI 20.01.2016

 

REZULTATUL INTERVIULUI DIN DATA DE 20.01.2016

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE DIN DATA DE 20.01.2016

 

ANUNT selectie dosar 07 01 2016

 

REZULTATELE CONCURSULUI  15.12.2015

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE DIN DATA DE 15.12.2015

 

Anunt concurs februarie 2016 debutant

 

Anunt concurs ianuarie 2016 contractual

 

Anunt concurs ianuarie 2016 consilier superior

 

Selectie dosare concurs 15.12.2015

 

Anunt concurs decembrie 2015

DOSARUL DE INSCRIERE va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată - Model formular;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 192/17.01.2013) - Model adeverinţă;

  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică - Model declaraţie.

- declaraţia pe propria răspundere, conform art. 54 lit i) din Legea nr.188/1999 – Model declaratie.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Anunt Concurs noiembrie 2015

Rezultate proba scrisa 11.11.2015

Barem de corectare

Rezultatul selectiei dosarelor

Anunt Concurs august 2015

 

Anunt Concurs septembrie 2015