Substante si produse chimice

Substanţe şi preparate chimice periculoase

 

Introducere

Substantele si preparatele chimice anorganice si organice au avut si continua sa aiba o utilizare mare in zona industriala, in zona gospodariilor individuale cat si in zona cercetarii. Aceleasi substante si preparate chimice  utilizate in industrie si cercetare, dar si in gospodarii individuale pot trece, in anumite conditii, in zona contaminarii, distrugerii si afectarii grav a factorilor de mediu (apa, flora, fauna, sol, subsol, asezari umane) si a sanatatii oamenilor.  Utilizarea diverselor substante si preparate chimice inofensive pentru om si factori de mediu sau periculoase  si foarte periculoase pentru om si mediu, genereaza:

-   deseuri sub forma de resturi lichide, gazoase, solide, pastoase;

-   ambalaje si deseuri de ambalaje de diverse tipuri (metalice, de sticla, de hartie si carton, de materiale plastice, de lemn, compozite, de textile, de piele si inlocuitori ).

Datorita proprietatilor fizice si chimice ale diverselor substante si preparate acestea trebuie sa fie beneficieze de o gestionare din punct de vedere  mediu sigura care sa nu afecteze sanatatea populatiei. Extrapoland: si ambalajele si deseurile de ambalaje in care au fost substante si preparate chimice periculoase trebuie sa beneficieze de o gestionare din punct de vedere  mediu sigura  care sa nu afecteze sanatatea  populatiei.

 Cadru legislativ

In Uniunea Europeana managementul  activitatilor cu substante si preparate chimice este realizata prin Directive, Decizii  si Regulamente dupa cum urmeaza:

- Directiva 67/548/CEE privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor  chimice periculoase;

- Directiva 1999/45/CE privind clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor periculoase;   - - - Directiva 92/32/CEE care reglementeaza notificarea substantelor chimice noi in UE.

-  Directiva 76/769/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre referitoare la  restrictiile  pentru utilizarea si comercializarea unor substante si preparate chimice periculoase, reglementeaza activitatile in care sunt implicate substante si preparate chimice interzise, restrictionate, sever restrictionate. Aceasta Directiva a fost modificata de 30 ori ca urmare a adaptarii la progresul tehnic.

- Regulamentul 1907/2006/CEE privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea, si restrictionarea substantelor chimice (REACH), care a intrat in vigoare  incepand cu  luna iulie 2007. Regulamentul 1907/2006/CE abroga Directiva 91/155/CE, Directiva 93/105/CE, Directiva 2000/21/CE, Regulamentul 793/93/CE , Regulamentul 1488/94/CE si Directiva 93/67/CE.

- Regulamentul nr. 689/2008/CE privind importul si exportul anumitor substante chimice periculoase.

In Romania transpunerea directivelor europene s-a facut prin urmatoarele prevederi legale: legi, HG, OUG, OG, Ordin de Ministru:

- legea 349/2007 stabileste ca ANPM preia responsabilitatile ANSPCP in  ce priveste implementarea la nivel national a legislatiei din domeniul substantelor si preparatelor periculoase; GNM preia toate atributiile si responsabilitatile  ANSPCP privind controlul respectarii prevederilor legale  in domeniul substantelor si preparatelor periculoase.

- HG 882/2007 privind desemnarea autoritatilor competente pentru aplicarea Regulamentului 1907/2006 (REACH).

- Legea 360/2003  privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificata si completata prin legea 263/2005 .

- HG 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, completata si modificata de HG 597/2007.

- Ord. 227/2002 al MIR privind inventarul european al substantelor existente puse pe piata (EINECS).

- Ord. 608/2002 al MIR privind aprobarea Listei  europene a substantelor chimice notificate (ELINCS)

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006